รายงานจำนวนผู้รับทุนศศช.
แบบรายงานผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ2561
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย
ที่ สำนักงาน กศน. อำเภอ เพศ(คน) กลุ่มชาติพันธุ์(คน) ศึกษาอยู่ในระดับ(คน)
ชาย หญิง รวมกะเหรี่ยงขมุถิ่นปะหล่องมละบริมูเซอแม้วเย้าลัวะลีซออีก้อ รวม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม

ไม่พบข้อมูล!