รายงานข้อมูลศศช.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"
ลำดับ ชื่อศศช. ที่อยู่ จำนวนครู ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครัวเรือน ประชากร
ก่อนวัยเรียนประถม ม.ต้นม.ปลายผู้ไม่รู้หนังสือ
1 ศศช.บ้านศิลาแดง 12 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 1 15 5 2 0 10 30 150