รายงานข้อมูลศศช.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"
ลำดับ ชื่อศศช. ที่อยู่ จำนวนครู ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครัวเรือน ประชากร
ก่อนวัยเรียนประถม ม.ต้นม.ปลายผู้ไม่รู้หนังสือ

ไม่พบข้อมูล!