รายงานจำนวนศศช.ครู,ครูนิเทศก์
แบบรายงานจำนวนศศช.ครู,ครูนิเทศก์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาน้อกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย
ที่ กศน.อำเภอ ศศช.(แห่ง) รวม (แห่ง) ครู ศศช.ปจ.บ้าน (คน) ครูนิเทศก์ (คน) รวม (คน)
พท.ปกติ พท.กพด. พท.ปกติ พท.กพด.
1 เวียงแก่น 1 0 1 1 0 0 1
รวม 1 0 1 1 0 0 1