New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
บุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางอริสา ประกอบดี
รองผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางบุษบา มาลินีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ครูชำนาญการ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี อริยะสม
เจ้าหน้าที่บุคลากร
นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางดารารัตน์ อัครโชคธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถ
นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
พนักงานบริการ
นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นายกษิดิส ศรีเอ้ย
พนักงานบริการ
นางวันศรี ฝั้นปันวงค์
พนักงานบริการ (หอพัก)
นายวิชาญ คานนท์
พนักงานบริการ
นายแสวง ธรรมกุล
ยามรักษาการณ์
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน
นักวิชาการเงิน
นายชัชชัย ประสาทธิการ
พนักงานขับรถ
นายภิรมย์ อินต๊ะนนท์
ยามรักษาการณ์

ส่วนวิจัยและพัฒนา

นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ ลอยลม
ครู ชำนาญการ
นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ
ครูผู้ช่วย
นายสมบัติ สร้อยจักร
ครูผู้ช่วย
นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางณิชากร เมตาภรณ์
หัวหน้าส่วน
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ
นายธนวัฒน์ นามเมือง
ครูผู้ช่วย
นายสราวุธ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นายสมโภช จันทรคำภู
หัวหน้าส่วน
นายธนากร หน่อแก้ว
ครู
นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครูผู้ช่วย
นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862