มาตรการ การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การใช้สถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ด้วยจังหวัดลำปางได้มีมาตรการ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่นะบาด สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนั้น สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงออกมาตรการการเฝ้าระวังฯ การใช้สถานที่จัดงานของบุคคลภายนอก ดังเอกสารที่แนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:15:56 น.