ผลงานทางวิชาการ เรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ

ผลงานทางวิชาการ เรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ จังหวัดอุทัยธานี 
เพื่อประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการได้ที่นี่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:02:48 น.