แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

     แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 03:02:04 น.