New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า


ความเป็นมา
ประเทศไทยมีกลุ่มชนส่วนหนึ่งประมาณ 1.2 ล้านคน อาศัยอยู่กระจัดกระจายบริเวณเทือกเขาในเขตภาคเหนือตอนบน และภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกเรียกว่า “ชาวไทยภูเขา” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  เช่น กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ อีก้อ มูเชอ ขมุ ลัวะ ฯลฯ ซึ่งต่างก็มีภาษาวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ  ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง และสืบเนื่องจากส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาห่างไกล การคมนาคมยากลำบาก ทำให้เป็นชุมชนที่ยังด้อยโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า เกิดขึ้นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการทดลองจัดการศึกษาร่วมกัน ของโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า กรมการศึกษานอกโรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างปี พ.ศ.2542 - 2548  เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” ขึ้น ณ หมู่บ้านสันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการจัดสภาพให้เป็นชุมชน ๆ หนึ่ง ให้ผู้เรียนชาวไทยภูเขาที่ด้อยโอกาสที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา(ป.6) หรือเทียบเท่าแล้วไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน คล้ายกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งทดลองจัดการศึกษาเพื่อแสวงหารูปแบบและหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอาชีพติดตัว มีภาวะผู้นำที่สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
จากความเป็นมาข้างต้นหลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ด้อยโอกาสชาวไทยภูเขา และเป็นหลักสูตรที่มีศักดิ์และสิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเท่ากับจบการศึกษาภาคบังคับ
(ม.ต้น) มีสาระสำคัญของหลักสูตร ดังนี้

หลักการ
หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มีหลักการ ดังนี้
1. เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บนพื้นที่สูง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เรียนรู้ไปพร้อมกันกับวิถีการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน
3. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ทันที
4. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เห็นคุณค่ามีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รักและภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง
6. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการ์ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน
7. เป็นการศึกษาที่ให้คุณค่ากับความรู้ประสบการณ์และอาชีพของผู้เรียน โดยสามารถนำมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรได้
8. เป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคล องค์กรชุมชน ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความเป็นไทย  รักและภูมิใจในวิถีชีวิตชนเผ่า  มีอาชีพ  พึ่งตนเอง  และอยู่อย่างมีความสุข  จึงกำหนดจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อตนเอง ชุมชน และสังคมไว้ดังนี้
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาของตนเอง   ชุมชน และสังคม โดยกระบวนการ “คิดเป็น”  ในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต  และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีอาชีพติดตัว มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 
5. รักการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข
6. รักความสะอาด  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่ดี
7. มีค่านิยมการเป็นผู้ผลิตมากกว่าการเป็นเพียงผู้บริโภค
8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9. มีความรู้ ความเข้าใจในประเทศชาติ ท้องถิ่นและชุมชน เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม
11. มีจิตสำนึกในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชนเผ่า เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชนเผ่า  ในขณะเดียวกันก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
   
 
กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ใช้สำหรับจัดการศึกษาให้กับ ชาวไทยบนพื้นที่สูงที่ด้อยและพลาดโอกาสทางการศึกษาที่จบการศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้วให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้นจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.ต้น) 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงและโครงการตามพระราชดำริ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัด  ลำปาง 52100
โทร. 054 224862 ต่อ 118

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862