New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

ข้อมูลจำนวนครอบครัวและประชากรรายกลุ่มชาติพันธุ์


ี่

กลุ่มชาติพันธ์

จำนวนหย่อมบ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กะเหรี่ยง
มุ้ง (แม้ว)
เมี่ยน (เย้า)
อาข่า (อีก้อ)
ลาหู่ (มูเซอ)
ลีซู (ลีซอ)
ลัวะ
ถิ่น
ขมุ
มลาบรี(ตองเหลือง)
1,912
253
178
271
385
155
69
159
38
2
87,628
19,287
6,758
11,178
18,057
6,553
4,361
8,496
2,256
63
438,131
153,955
45,571
68,653
103,876
38,299
22,260
42,657
10,573
282

รวมชาวเขา

 

164,673

923,257

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ปะหล่อง
ตองสู้
ไทยลื้อ
จีนฮ่อ
ไทยใหญ่
เขมร
จีน
พม่า
มอญ
ลาว
อื่น ๆ
7
4
16
55
71
1
8
12
31
2
3
459
42
857
3,773
4,059
1
599
285
1,616
18
93
2,324
226
3,780
26,325
21,411
1
4,376
1,237
6,825
104
563

รวมชนกลุ่มน้อย

 

11,802

67,172

22

ไทยพื้นราบ 847 50,257 212,720

รวมทั้งสิ้น

 

226,696

1,203,169ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาการจัดการเรียนบนพื้นที่สูงและโครงการตามพระราชดำริ

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862