New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)ภาค จังหวัด อำเภอ จำนวน ศศช. จำนวน ครู ศศช.
เหนือ 1. เชียงราย 1.1 เมือง 12 18
    1.2 ขุนตาล 1 1
    1.3 พาน 5 6
    1.4 แม่จัน 4 4
    1.5 เชียงแสน 1 1
    1.6 แม่สาย 2 2
    1.7 พญาเม็งราย 1 2
    1.8 เวียงแก่น 7 9
    1.9 เวียงป่าเป้า 14 17
    1.10 แม่ฟ้าหลวง 51 58
    1.11 เทิง 2 4
    1.12 เชียงของ 3 4
    1.13 แม่สรวย 30 33
    1.14 ดอยหลวง 2 2
    รวม 135 161
         
  2.เชียงใหม่ 2.1 จอมทอง 13 16
    2.2 เชียงดาว 18 24
    2.3 ไชยปราการ 9 11
    2.4 ดอยเต่า 7 8
    2.5  ฝาง 6 7
    2.6 พร้าว 10 13
    2.7 แม่แจ่ม 36 81
    2.8 กัลยานิวัฒนา 4 9
    2.9 แม่แตง 6 9
    2.10  แม่ริม 1 1
    2.11 แม่วาง 5 6
    2.12 แม่อาย 14 15
    2.13 เวียงแหง 5 7
    2.14 สะเมิง 5 6
    2.15 อมก๋อย 113 235
    2.16 ฮอด 5 8
    รวม 257 456
         
  3. ลำพูน 3.1 แม่ทา 10 11
    3.2 ทุ่งหัวช้าง 5 6
    รวม 15 17
         
  4. ลำปาง 4.1 เมืองปาน 6 6
    4.2 แจ้ห่ม 3 4
    4.3 งาว 6 7
    รวม 15 17
         
  5. แม่ฮ่องสอน 5.1 เมือง 11 14
    5.2 ขุนยวม 11 13
    5.3 ปาย 9 13
    5.4 แม่ลาน้อย 21 24
    5.5 แม่สะเรียง 23 31
    5.6 ปางมะผ้า 17 19
    5.7 สบเมย 27 45
    รวม 119 159
         
  6. ตาก 6.1 แม่สอด 5 9
    6.2 แม่ระมาด 26 55
    6.3 ท่าสองยาง 75 170
    6.4 อุ้มผาง 15 35
    6.5 พบพระ 3 6
    รวม 124 275
         
  7. พะเยา 7.1 ปง 7 7
    7.2 เชียงคำ 4 6
    รวม 11 13
         
  8. น่าน 8.1 เมือง 1 1
    8.2 สองแคว 2 5
    8.3 บ่อเกลือ 24 46
    8.4 เฉลิมพระฯ 10 18
    8.5 ปัว 10 10
    8.6 เวียงสา 1 2
    8.7 ท่าวังผา 1 1
    รวม 49 83
         
  9. แพร่ 9.1 ร้องกวาง 3 4
    9.2 สอง 2 2
    9.3 วังชิ้น 4 5
    9.4 ลอง 1 1
    รวม 10 12
  9 จังหวัด 60 อำเภอ 735 ศศช. 1193 คน
กลาง 10.กาญจนบุรี 10.1 ศรีสวัสดิ์ 4 4
    10.2 สังขละบุรี 3 3
    10.3 ไทรโยค 5 5
    10.4 ทองผาภูมิ 5 3
  11.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 2 2
  12.เพชรบุรี แก่งกระจาน 2 2
  13.ราชบุรี สวนผึ้ง 2 2
  4 จังหวัด 7 อำเภอ 23 ศศช. 21 คน
ใต้ 14.พังงา คุระบุรี 1 3
  1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ศศช. 3 คน
         
รวมทั้งประเทศ 14 จังหวัด 68 อำเภอ 759 ศศช. 1217 คน
         

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862