New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 28 พ.ย. 2561

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงในโครงการตามพระราชดำริ


ในการดำเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงของสำนักงาน กศน. ได้รับพระเมตตา อันหาที่สุดมิได้จากการที่พระบรมวงศานุวงศ์ ในสถาบันพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ทรงพระราชทาน พระราชดำริและสิ่งสนับสนุนต่างๆ ในการดำเนินการจัดการศึกษา

1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ สุขภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ทรงเป็นห่วงใยเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต เมื่อปี พ.ศ.2523 พระองค์ทรงเริ่มงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยทดลองทำ“โครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว”เป็นโครงการแรก ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งระยะต่อมาได้มีการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์และปลูกผักสวนครัวด้วย จึงเรียกชื่อใหม่ว่า“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” หลังจากนั้นได้ทรงใช้หลักการ โรงเรียนเป็นฐาน การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.)  เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ.2542 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ น่าน เชียงใหม่ ตาก และขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการไปอีก จนถึง ปี พ.ศ.2560 มีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด12 อำเภอ 285 ศศช.

 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีงานครอบคลุมสภาพปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

ภาค จังหวัด กศน.อำเภอ จำนวน ศศช. จำนวน
ครู ศศช.
หมายเหตุ
เหนือ 1. ชม. 1.1 แม่แจ่ม 36 81 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
    1.2 กัลยานิวัฒนา 4 9 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
    1.3 อมก๋อย 113 235 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
    รวม 153 325  
  2. มส. 2.1 แม่สะเรียง 3 7 มี 3 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    2.2 สบเมย 6 13 มี 6 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    รวม 9 20  
  3. ตก. 3.1 แม่ระมาด 15 35 มี 15 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    3.2 ท่าสองยาง 64 145 มี 64 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    3.3 อุ้มผาง 7 22 มี 7 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    3.4 พบพระ 2 65 มี 2 ศศช. นี้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ทรงงาน
    รวม 88 267  
  4. นน. 4.1 บ่อเกลือ 24 46 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
    4.2 เฉลิมพระฯ 10 18 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
    รวม 34 64  
ใต้ 5.พง. คุระบุรี 1 3 ทุก ศศช.ของอำเภอเป็นพื้นที่ทรงงาน
  5 จังหวัด 12 อำเภอ 285 ศศช. 679 คน  
           

2. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อปี พ.ศ.2552 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสนองพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาใน พื้นที่สูงภาคเหนือ ที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยความทุรกันดารและยากจน เป็นเหตุให้ได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกับเด็กในพื้นที่อื่น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ เพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 ได้กำหนดให้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กทุกระดับที่ขาดปัจจัยสนับสนุนและประสบสภาวะยากลำบากเด็กชาวเขาและเด็กในจังหวัดชายแดน โดยดำเนินโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาขึ้น ในภาวะจำเป็นเร่งด่วน โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือและดำเนินการในช่วง 3 ปีแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2554 จำนวน 10,443 ทุน จัดสรรให้สำนักงาน กศน.จำนวน 6,385 ทุน และสำนักงาน สพฐ. จำนวน 4,058 ทุน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2555-2560 กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าวของเด็กสภาวะยากลำบาก ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาต่อไปในจำนวนทุนเท่าเดิม คือ 6,385 ทุน และเปลี่ยนจากชื่อโครงการจากเดิม “โครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา” เป็น “โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ”เป้าหมายโครงการ คือ การมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนชาวไทยภูเขาที่เรียนในหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน(ประถม ม.ต้น ม.ปลาย)หรือหลักสูตร ปวช. กศน.อายุระหว่าง 6 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปีมีฐานะยากจน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน และพะเยา จำนวน 6,385  คน/ทุน/ปี

การจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 2560

สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวนทุนการศึกษา หมายเหตุ
1. ลำปาง 46 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท/คน/ปี
2. ลำพูน 165
3. เชียงราย 1,100
4. เชียงใหม่ 2,230
5. แม่ฮ่องสอน 975
6. ตาก 1,289
7. น่าน 510
8. พะเยา 70
รวม 6,385ทุน

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862