New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 25 มี.ค. 2564


ปรัชญา


มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เป็นมาตรฐาน

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้ 


พันธกิจ

1. จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต
2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

บทบาทหน้าที่

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด กศน. ภาคีเครือข่ายและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862