New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 [13/03/2566,08:31:46]
การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน [23/02/2566,05:29:53]
สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [31/01/2566,04:09:22]
รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13/01/2566,02:56:15]
การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก [03/12/2565,10:33:31]
บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ [01/12/2565,03:38:11]
รายงานสรุปผล การประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” [29/11/2565,08:43:30]
ร่างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [18/10/2565,09:08:15]
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 [07/10/2565,07:29:18]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [18/07/2565,09:17:14]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DM-HACLC ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโครงการทุน การศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปรับปรุง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศ


แสดงทั้งหมด >>  
 
[เกล็ดน่ารู้]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [16/11/2565,08:20:15]
[เกล็ดน่ารู้]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [17/04/2565,13:30:39]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/04/2565,13:29:50]
[เกล็ดน่ารู้]การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [17/04/2565,13:29:21]
[เกล็ดน่ารู้]การตรวจพัสดุประจำปี [17/04/2565,13:28:45]
[เกล็ดน่ารู้]การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน [17/04/2565,13:28:08]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [17/04/2565,13:27:17]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/04/2565,13:26:29]

แสดงทั้งหมด >>  


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862