New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 
รับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการอบรม หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [12/11/2562,02:58:23]
หนังสือรายงานการอบรมครู ศศช. ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี2562 [31/10/2562,21:50:14]
ลิงค์แบบรายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวน ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่2) [11/10/2562,15:59:15]
สถาบันคุรุพัฒนาประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 [27/08/2562,10:40:04]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [24/05/2562,12:59:47]
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [08/05/2562,12:07:05]
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [20/02/2562,16:29:37]
การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน [26/11/2561,08:16:15]
หลักสูตรพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี สาระการประกอบอาชีพ [26/11/2561,08:16:59]
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [27/09/2561,15:24:45]

แสดงทั้งหมด >>  
 


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5รมช.กระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน.ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงจัดอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563ผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักเกณท์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศจัดประชุมการเตรียม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"(ศศช.)


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862