New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมทำเนียบผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

ที่   ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1    นายประพันธ์ คูหามุกต์ เมษายน 2520 - กันยายน 2527
2    นายบุญเลิศ มาแสง ตุลาคม 2527 - มีนาคม 2530
3    นางสาวเพ็ญสุข หวังแก้ว เมษายน 2530 - กันยายน 2533
4    นายพิภพ กาญจนะ ตุลาคม 2533 - สิงหาคม 2534
5    นายเรวัฒน์ สุธรรม สิงหาคม 2534 - ตุลาคม 2536
6    นางสาวสุมาลย์ กุศลศารทูล ตุลาคม 2536 - พฤศจิกายน 2540
7    นายโฆษิต โฆษณสันติ พฤศจิกายน 2540 - กันยายน 2543
8    นายบุญส่ง คูวรากุล ตุลาคม 2543 - พฤษภาคม 2547
9    นายอุดม พรมแก้วงาม มิถุนายน 2547 - กันยายน 2549
10    นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2551
11    นายประเสริฐ หอมดี มีนาคม 2551 - พฤศจิกายน 2558
12    นายจำเริญ มูลฟอง พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2563
13    - -
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862