พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 17:08:00 น.