New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ อ.กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Applicationสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกการจัดการศึกษา กศน.สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Preziสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สินงบประมาณสถาบัน กศน.ภาคหนือ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคกลาง มาศึกษาดูงานสถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผอ.สนง.กศน.จ.ลำปางคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์ด้วยเว็บบล็อกสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ลำปาง ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2566ข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ รดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการในเทศกาลสงกรานต์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2 และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการที่พัก นักกีฬา คณะกรรมการสถานที่และสนามการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (DM-HACLC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งนำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารและคณะครู สถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค ร่วมประชุมพิจารณากำหนดหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าสถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดสัมมนาครูศูนย์การ เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศงาน ศศช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันกศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DM-HACLC ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโครงการทุน การศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปรับปรุง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดพิจิตรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดอุทัยธานีถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำสื่อประกอบการอบรมและจัดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการใช้หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Applicationสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมทบทวนหลักสูตรและ จัดทำสื่อประกอบการอบรม การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Motion Infographic เบื้องต้นสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำนินการประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space)สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ครูจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นวิทยากรจัดอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนผลการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับสถานศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่ง ครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862