New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 13 พ.ย. 2562

   
 


คณะผู้บริหาร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบรมแกนนำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563เข้าร่วมปรึกษาหารือและประสานการทำงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ 62ร่วมวางพวงมาลาพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร 4.0ร่วมงานเปิดโครงการ"โลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล"โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2562สัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "กศน.เกียรติยศ" ประจำปี พศ.2561โครงการเกษตรธรรมชาติ MOAเข้าร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ กศน.14 จังหวัดภาคใต้การประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพพิธีเปิดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"ร่วมงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันฑ์ทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ ส.ค.๒๕๖๒ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือครั้งที่ 3 ปี 2562การประชุมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านพลังงานสำหรับ กศน. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือประชุมวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562การประชุมประสานแผนการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562การอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงานรมช.ศธ. ปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการ กศน. และคณะเยี่ยมชมสถาบัน กศน.ภาคเหนือการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรของ รมช.ศธ.ประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าการประชุมทบทวนและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน กศน.ตำบล (4 ศูนย์การเรียนรู้)ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)การประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Big data)บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือรมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) | เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

New Document

Username

Password

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862