New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประชุมจัดทำแผนและแนวทางการขับคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ศศช.บ้านกุยต๊ะ บ้านกุยเคลอะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและกศน.อเภอลี้ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวดลำพูนสถาบัน กศน. ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ กศน.อำเภอเมืองปานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินีสถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Preziสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคเหนือ ปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำเอกสารเสนอเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมจัดทำเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักงาน กศน. เพื่อใช้จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ สำนักงาน กศน.เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดห้องอบรมออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ 2/2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าสถาบัน กศน.ภาคเหนือ อบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (รุ่นที่ 2)นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการอบรมการพัฒนาบุคลากร ด้านนิเทศงาน กศน.สถาบันกศน.ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำหนังเสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 1)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจิตอาสาสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันกศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.นางสาวตรีนุช เทียนทอง)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมติดตามการนํานโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)และการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (Innovation for Online Learning System Contest) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ตามพระราชดําริฯ และ ศศช. ในพื้นที่สูงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมนนำเสนอคู่มือการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดี Best Practiceสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมเปิดตัวและชี้่แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ กศน. DM-HACLCสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดสถาบัน กศน. ภาคเหนือร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ในภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จ ศศช.บ้านเลอะกรา กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่สถาบัน กศน.ภาเหนือ จัดอบรม “หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.”

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D