New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การนำความรู้ไปใช้หลังการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564สถาบัน กศน..ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. และโครงการการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (MobileApplication for education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับปรุงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของครูศูนย์การเรียนชุมชนข้าวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 รายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน การเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดบทความข้อมูล คลังความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดสถานศึษา ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดแข่งขัน ผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบนะดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมนิเทศ ติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมสริมทักษะการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจําปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัด "การสัมมนาก่อนจบหลักสูตร" การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice )การประชุมบรรณาธิการเนื้อหาสื่อการเรียนรู้และจัดทำเว็บบล็อกเพื่อเผยแพร่ความรู้ ตามโครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ฯ ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ติดตามการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมการทดลองใช้หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Motion Infographicสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ และขยายพันธุ์กล้วยไม้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการติดตามการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับการคัดเลือก การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประชุมจัดทำแผนและแนวทางการขับคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ศศช.บ้านกุยต๊ะ บ้านกุยเคลอะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและกศน.อเภอลี้ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวดลำพูนสถาบัน กศน. ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ กศน.อำเภอเมืองปานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินีสถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Preziสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคเหนือ ปี 2565

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862