New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DM-HACLC ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโครงการทุน การศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปรับปรุง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดพิจิตรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดอุทัยธานีถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำสื่อประกอบการอบรมและจัดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการใช้หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Applicationสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมทบทวนหลักสูตรและ จัดทำสื่อประกอบการอบรม การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Motion Infographic เบื้องต้นสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำนินการประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space)สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ครูจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นวิทยากรจัดอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนผลการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับสถานศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่ง ครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิงสถาบัน กศน.ภาคหนือ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบัน กศน.ภาคหนือ ร่วมประชุมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมรับฟัง(ร่าง)กรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ไปนิเทศสนามสอบและเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ของครู กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "ศธ. ศคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว" ณ กศน.อำเภอปายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคเหนือกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัด ประชุมพิจารณา และตรวจสอบโครงการของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราชสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำ ปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธทำบุญตักบาตร ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862