New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา“กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566-2570สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปางการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข"สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. เกมส์ 2566" ณ สนามกีฬา ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 1สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เทิดพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดินสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566”สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดการประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ "โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ" ประจำปีงบประมาณ 2566ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. (DM-HACLC)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ และต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ในเขตภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คนใหม่สถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ​ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ่ายทำวีดีทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศนสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดงานมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดงานสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การนำความรู้ไปใช้หลังการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564สถาบัน กศน..ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. และโครงการการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (MobileApplication for education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 256สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับปรุงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของครูศูนย์การเรียนชุมชนข้าวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 รายสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน การเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดบทความข้อมูล คลังความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดสถานศึษา ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862