New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ 2/2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าสถาบัน กศน.ภาคเหนือ อบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (รุ่นที่ 2)นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการอบรมการพัฒนาบุคลากร ด้านนิเทศงาน กศน.สถาบันกศน.ภาคเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำหนังเสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 1)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจิตอาสาสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันกศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมสรุปผลการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.นางสาวตรีนุช เทียนทอง)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมติดตามการนํานโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)และการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (Innovation for Online Learning System Contest) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ตามพระราชดําริฯ และ ศศช. ในพื้นที่สูงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมนนำเสนอคู่มือการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดี Best Practiceสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมเปิดตัวและชี้่แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ กศน. DM-HACLCสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดสถาบัน กศน. ภาคเหนือร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ในภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จ ศศช.บ้านเลอะกรา กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่สถาบัน กศน.ภาเหนือ จัดอบรม “หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.”เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 2 จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมจัดอบรมครู ศศช.ประจำปี 2565 หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ก่อนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาคงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ กพด. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือในพื้นที่ศศช.จังหวัดตากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว “โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการในบริเวณ กศน.ภาคเหนือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประขำปี 2564เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเชี่ยวชาญการตรวจ ATK แบบ home use ด้วยตนเอง รุ่นที่ 6การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนิงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยานิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาสถาบันกศน.ภาคเหนือ ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2564ประชุมวางแผนขับเคลื่อน การดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862