New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


คลิปวีดีโอประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาการประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมประชุมโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563รวมบริจาคโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_4สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_1ประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน”สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยอินโฟกราฟิกจัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2นิเทศการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (2)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (1)ประชุมเตรียมความพร้อมต้นแบบ Co-learning Space และการอบรมบรรณารักษ์ กศน.ในเขตภาคเหนือนำเสนอผลงานโปรแกรมฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)12-13 มีนาคม 2564 อบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ครู ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564โครงการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ครู ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์Big cleaning dayร่วมพิธี"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"ประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ครั้งที่ 7จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครู กศน.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11สถาบัน กศน.ภาคเหนือประชุมเตรียมการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมวางแผน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกศน.ภาคเหนือจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564-2565ประชุมการนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช)ประชุมจัดยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564-2565ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์กาเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้หลวง" (ศศช) ครั้งที่ 6ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ปี 2564 ภาคเหนือร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862