New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


ร่วมงานรับมอบอาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านห้วยขนุน(ศศช.ห้วยขนุน)ประชุมดำเนินงานจัดทำมาตรฐาน โครงการทุนฯ และการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสภาบัน กศน.ภาคเหนือ คนใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัตทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์กาเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้หลวง" (ศศช) ครั้งที่ 5ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ พ.ศ.2552-2563เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศีกษาธิการจังหวัดลำปาง​ประชุมจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 2564นิเทศสนามสอบปลายภาคหลักสูตรกศน.51 ภาคเรียนที่1/2563วางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช"การประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKPสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้เกษียณฯ-รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี 2563ประกวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กศน.สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2563จัดการอบรมตามหลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน.จัดเวทีประชาพิจารณ์ นศ.กศน.17 จังหวัดในภาคเหนือการประชุมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสถาบัน กศน. ภาคทั่วประเทศประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับออนไลน์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ครั้งที่ 2ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"ร่วมงานการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจรับฟังนโยบาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประชุมวางแผนการติดตามและประเมินผล โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย ฯประชุมประสานแผน ฯ ของสำนักงาน กศน.(ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 253การประชุมคณะจัดทำระบบฐานข้อมูล ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)จัดการประชุม เกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563จัดประชุมชี้แจงวางแผนการนิเทศติดตาม และรายงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี 2563การอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ผ่านสื่อระบบออนไลน์ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือการนิเทศติดตามงาน ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8-18 มิ.ย. 2563เติมใจให้กัน ร่วมเเบ่งปันคนยากไร้ บริจาคสิ่งของ "ตู้ปันสุข"จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์สถาบันกศน.ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862