สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมจัดทำเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ นายสมบัติ สร้อยจักร ครูผู้ช่วย และนางสาววรรษิกา ฝั้นสืบ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดประชุม และนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ  เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม  ในวันที่ 2- 3 พ.ค. 2565  ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน.