สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยนางอรวรรณ ฟังเพราะ และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ  กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ กศน.ตำบลเทอดไทย กศน.ตำบลแม่สลองใน กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง และ ศศช.บ้านจะป่า ตำบลเทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน ของ ศศช./กศน.อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ นำทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564