การอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงาน
วันที่ 18 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2562 โดยนายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และผู้อำนวยการจากสำนักงานจังหวัดต่างๆ เป็นเกียรติในพิธีเปิด
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศศช. ที่บรรจุแต่งตั้งเข้ามาปฏฺบัติงานใหม่ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงเท่าที่ควร ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อนำปใช้ในการปฏฺบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีครู ศศช.ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใหม่รวมทั้งสิ้น 56 คน
มีการจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ภาคทฤษฎีจัดการเรียนรู้ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
- บทบาทหน้าที่ของครู ศศช.
- การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงโดยการใช้บริบทของชุมชนตามรูปแบบการจัดการศึกษา ศศช.
- การบริหารงาน ศศช.
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช 2551
- การจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
- การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- เทคนิคกระบวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมเพื่อสนองงานโครงการราชดำริต่างๆบนพื้นที่สูง
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 
- การวางแผนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
- การจัดการสุขภาวะอนามัยสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
- เจตคติที่ดีในวิชาชีพของครู ศศช.
ภาคปฏฺิบัติ โดยให้ฝึกประสบการณ์จริงภาคสนาม ณ ศศช.ในพื้นที่ กศน.อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการเรียนรู้ตามบริบทชุมชน และฝึกทักษะที่จำเป็นเช่นการเกษตรพื้นฐาน การบำรุงรักษาโซล่าเซลล์ การแปรรูปและถนอมอาหาร กับคณะครูพี่เลี้ยง กศน.อำเภอสบเมย