การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน. มอบหมายให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมประสานแผนการนิเทศร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน. จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาค เพื่อวางแผนเตรียมการนิเทศในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ โดยมีนางทองพิน ขันอาสา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงาน กศน. 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือรวมทั้งสิน 40 คน

ขอบข่ายสาระกระบวนการประสานแผนนิเทศ
1. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศระดับภาค
2. ชี้แจงเครื่องมือนิเทศ
2.1 โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
2.2 การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์
2.3 การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
2.4 การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน
2.5 การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
2.6 การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
2.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3. แนวทางการพัฒนาวิธีการนิเทศ
4. ปฏิทินการส่งรายงานการนิเทศ