การประชุมประสานแผนการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันกศน.ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผนการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่สถาบัน กศน.ภาค คามคำสั่ง สป.ศธ. ที่ 2273/2561
2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปี 2562
3. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
4. การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562
5. การเตรียมการรับการนิเทศ โดย สนง.กศน.
6. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2562
7. แนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2562