สถาบัน กศน. ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดสถานศึษา ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น พื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ได้แก่ นางนงนุช ถาวรวงค์ นางอำภรณ์ ช่างเกวียน ข้าราชการบำนาญ และนางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในการพิจารณาตัดสินการประกวด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ