สถาบัน กศน.ภาคเหนือ การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดบทความข้อมูล คลังความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมพิจารณาตัดสิน    การประกวดบทความ ข้อมูลคลังความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม มีนางนงนุช ถาวรวงค์ ข้าราชการบำนาญ 
นางอำภรณ์ ช่างเกวียน ข้าราชการบำนาญ นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ และข้าราชการครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวดครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29 - 31  สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ