สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน การเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด 13 จังหวัดภาคเหนือ  ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ