สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างต่อเนื่องรอบ 6 เดือน จำนวน 7 ราย โดยมีนางเกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประเมิน ร่วมกับกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และข้าราชการครู (หัวหน้าส่วนงานฯ) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงต่อไป วันทีี่ 2 กันยายน  2565 ณ  ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ