สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 ราย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 ราย ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตามมติ ของ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีนางอริสา ประกอบดี ตำแหน่ง ผู้รองผู้อำนวยการ ฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายจำเริญ มูลฟอง และนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน