สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ่ายทำวีดีทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ทีมงานผลิตสื่อวีดีทัศน์ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เดินทางไปถ่ายทำวีดีทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ที่ ศศช.ห้วยยาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ ศศช.แม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565 และ วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ทีมงานผลิตสื่อวีดีทัศน์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ครูนิเทศก์ ครูศศช. เด็ก นศ. และชาวบ้านที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปด้วยดี