ประชุมศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ในเขตภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้นางอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (focus group) เรื่อง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ในเขตภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยตัวแทนครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ที่ได้คัดเลือกจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565