สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

คณะกรรมการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 2 ประเภท คือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานร่วม มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2565 โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินรายมาตรฐาน ในการจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2565