สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน ภาคเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมีการปฐมนิเทศ และร่วมวางแผนงาน มอบหมายภารกิจในการฝึกประสบการณ์ตามโครงสร้างการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565