สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดการประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดการประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้ อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม แก่คณะกรรมการ ในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจะได้นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อไป ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ