สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำทีมโดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจ้างเหมาบริการ 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ