สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ