สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา และนางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง