สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ประกอบด้วย นางบุษบา มาลินีกุล นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ งกรรณิการ์ ยศตื้อ และนางสาวสุมาลี อริยะสม ได้เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกับ กศน.อำเภออุ้มผาง พบพระ และแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง สวรรคโลก และทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสำนักงาน กศน. มีนโยบายในการนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนพร้อมกันทุกแห่งด้วยเครื่องมือชุดเดียวกัน คือแบบทดสอบกลาง ตามวันเวลาสอบที่สำนักงาน กศน. กำหนด ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 จากการนิเทศ ตรวจเยี่ยมพบว่าสถานศึกษาทุกแห่ง มีการดำเนินการสอบตามแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สำนักงาน กศน.กำหนด ทั้งด้านสถานที่ส่วนใหญ่ใช้โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ จึงมีความเหมาะสม ทั้งห้องกรรมการกลาง ห้องสอบ และบอร์ดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ และผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษากำหนด ด้านแบบทดสอบมีความชัดเจน ครบถ้วนของจำนวนหน้าแบบทดสอบ จำนวนคณะกรรมการกำกับห้องสอบต่อห้อง มีทั้งจำนวน 2 คน และ 1 คน ต่อห้อง ตามข้อจำกัดของงบประมาณของแต่ละสถานศึกษา และขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของ กศน.อำเภอ ทุกแห่งที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา กศน.ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป