สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองบ้านตาก จังหวัดตาก และ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นางณิชากร เมตตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นคณะนิเทศติดตาม ในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ ขอชื่นชมผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดฯ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย
ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมทั้งบรรณารักษ์และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี