สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DM-HACLC ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู นายธนากร หน่อแก้ว และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DM-HACLC ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกาญจนา ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ขายขอบ และแรงงานข้ามชาติ