สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน. ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามรายวิชาในกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 4 –5 มีนาคม 2566 ให้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัดในพื้นที่บริการของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ จำนวน 186 สนามสอบ ซึ่งจะได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องกระดังงา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ