สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2566  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภออุทัยธานี และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ ในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ มี นางณิชากร เมตตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นคณะนิเทศติดตาม ต้องขอชื่นชมผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดฯ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย
ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งบรรณารักษ์และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี