สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..

นายสังข์   กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร