สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 โดยมีนายชนะ เปรมปรี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มห้าขุนศึก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประกอบด้วยประธานกลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย กลุ่มอิงดอย กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการและข้าราชครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบโล่รางวัล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ