สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม และได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการอบรม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร