สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ประกอบด้วย นางสาวสุมาลี อริยะสม นายสมบัติ สร้อยจักร และนางสาววราพร ปันเงินเถาว์ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกับ สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต