สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกการจัดการศึกษา กศน.

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดย นางณิชากร เมตาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสุมาลี อริยะสม ครูชำนาญการพิเศษ และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี ดร. พะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. … เป็น ประธานในการประชุม ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา