เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"(ศศช.)

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูกศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"(ศศช.)และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอร์แกน ตามพระราชดำริฯ
ตามปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนรา  เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท จังหวัดพังงา